Informacje

Zwolnienie od akcyzy

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych
od 1 stycznia 2019r.

 

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym od wyrobów węglowych od dnia 1 stycznia 2019r każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zaopatrująca się w opał zobowiązana jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego przeznaczenie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem (np. zużycie przez gospodarstwo domowe).

Do złożenia takiego oświadczenia niezbędne jest podanie następujących danych:

  • Imię i nazwisko nabywcy,

  • Adres zamieszkania nabywcy,

  • Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszport) nabywcy,

  • Numer pesel nabywcy,

  • Ilość, rodzaj oraz przeznaczenie nabywanych wyrobów,

  • Data i miejsce złożenia oświadczenia,

  • Czytelny podpis nabywcy.

 

Informacje te zawarte są w znowelizowanej Ustawie o podatku akcyzowym z dnia 06 grudnia 2008r Art. 31a, pkt 3c

 

Sprzedaż wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200kg jednorazowo!

W przypadku dostaw wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie jest wymagane wystawienie faktury VAT ani złożenie przez nabywcę oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnionych.